Telefon
E-mail

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza a dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda tevékenységével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó információkat.

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Elérhetőségeink:
Cím:                            1065 Budapest, Podmaniczky utca 19. 1/7.
E-mail cím:                  ugyved@drnemethadam.hu
Telefonszám:                06703834055

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

Kapcsolattartás az ügyfelekkel

 

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Ügyfeleinkkel a ránk bízott ügyek ellátsa érdekében közvetlen kapcsolattartást valósítunk meg. A kapcsolattartás szükséges az ügy ellátásához, a megadott elérhetőségeken információkat kérünk és adunk át ügyfeleinknek.

A közvetlen kapcsolattartás érdekében:

 • természetes személy ügyfeleink nevét, címét, telefonszámát és email címét,
 • jogi személy ügyfeleink esetében a kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefonszámát és email címét

kezeljük.

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja:

 • természetes személy ügyfelünk esetében a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az, hogy a megbízási szerződést teljesíteni tudjuk,
 • jogi személy ügyfelünk esetében a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pontja szerint azon jogos érdekünk, hogy ügyfeleinkkel közvetlenül tudjuk a kapcsolatot tartani.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a szerződés teljesítését követő 5 évig valósul meg, mivel eddig az időpontig lehet polgári jogi igényt érvényesíteni velünk szemben.

 

Ügyek intézése során megismert adatok

 

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A megbízás teljesítéséhez elengedhetetlen, hogy az üggyel kapcsolatos valamennyi információt kezeljük, amibe beletartozik az is, hogy az Önre, mint ügyfélre vonatkozó, valamint az ellenérdekű ügyfélre, tanúkra, az eljárások egyéb részvevőire vonatkozó, az ügy elintézéséhez szükséges személyes azonosító adatokat és más információkat is kezeljük.

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Önre, mint ügyfélre vonatkozó adatok kezelése esetén a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az, hogy a megbízási szerződést teljesíteni tudjuk.

Ellenérdekű ügyfél, tanúk, az eljárás egyéb szereplői esetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az a jogos érdekünk, hogy a megbízást el tudjuk látni az ügyvédekre vonatkozó etikai és felelősségi szabályok szerint.

Adatkezelés időtartama

Az ügyvédekről szóló törvény [2017. évi LXXVIII. törvény 53. § (6) bekezdése] alapján okirat ellenjegyzése esetén az ügyvéd az általa ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat – ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – az ellenjegyzéstől számított tíz évig megőrzi.

Amennyiben a megbízás teljesítése nem jár együtt okirat ellenjegyzésével az adatokat a polgári jogi elévülés idejéig (5 év) őrizzük meg.

Adattovábbítás

Az ügyvéd a kamarai tagsága megszűnése vagy megszüntetése, illetve kamarai nyilvántartásból való törlése esetén gondoskodik az általa kezelt, nem selejtezhető iratnak az ügyfél vagy az ügyfél számára az adott ügyben ügyvédi tevékenységet gyakorló, és az irat kezelésére jogosult ügyvéd részére történő kiadásáról, valamint az e törvény szerinti nyilvántartás megőrzéséről.

Más esetben adatokat nem adunk ki, kivéve, ha erre bíróság, vagy nyomozó hatóság kötelez minket és az adat kiadása nem sérti az ügyvédi titok megtartási kötelezettségünket.

Az adatok emellett az ügyben eljáró bíróság és hatóság számára is átadjuk.

 

Számlázási célú adatkezelés

 

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Megbízásunk teljesítésért cserébe ügyvédi megbízási díjat számlázunk ki, amely természetes személy ügyfél esetében tartalmazza az ügyfél nevét és lakcímét.

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az Áfa tv. [2007. évi CXXVII. törvény] előírásainak betartása mivel az Áfa tv. alapján kötelesek vagyunk számlát kiállítania megbízási díjról.

Adatkezelés időtartama

A számlákat a számviteli törvény (2000. évi C. törvény 169. §) előírásai szerint 8 évig őrizzük meg. Emellett az Áfa tv. [2007. évi CXXVII. törvény 179. § (1) bekezdése] szerint az általunk kibocsátott, valamint a birtokunkban levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratot legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig kötelesek vagyunk megőrizni. Az adó megállapításához való jog a számla kiállítási évének utolsó napjától számított 5 év elteltével szűnik meg.

 

Ügyfélnyilvántartás vezetése

 

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az ügyvédekről szóló törvény [2017. évi LXXVIII. törvény 53. § (1) – (7) bekezdése] alapján az ügyvédek kötelesek az ügyekről nyilvántartást vezetni.

Az ügyekről vezetett nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

 • az ügyvéd által képzett ügyazonosítót,
 • az ügyfél nevét,
 • az ügy tárgyát,
 • a megbízási szerződés létrejötte időpontját és
 • az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszámát, illetve más eljárások iktatószámát.

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az ügyvédekről szóló törvény szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kötelesek vagyunk tárolni.

Adattovábbítás

Az ügyekről vezetett nyilvántartásba

 • a kamarai hatósági ellenőrzés során az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése céljából, az ahhoz szükséges mértékben a kamarai hatósági ellenőrzést folytató személy vagy szerv,
 • az ügyfelek jogainak védelme érdekében, az e törvényből fakadó feladatai ellátásához szükséges mértékben a helyettes ügyvéd és a kijelölt irodagondnok

betekinthet, illetve abból adatot igényelhet.

 

​Ügyfél azonosítás, átvilágítás és jogügyleti biztonság

 

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az ügyvédekről szóló törvény [2017. évi LXXVIII. törvény 32-33. §] és a pénzmosás elleni törvény előírásai szerint – egyes esetekben – kötelesek vagyunk ügyfél azonosítást, átvilágítást végezni, valamint a jogügyleti biztonság garantálása érdekében a megadott adatokat a személyi adat és lakcímnyilvántartásban ellenőrizni.

A jogi tanácsadásra adott megbízás kivételével a megbízási szerződés megkötése előtt kötelesek vagyunk elvégzi az ügyfél, illetve az ügyfél képviseletében eljáró személy azonosítását.

Azt a természetes személyt, akit nem ismerünk, vagy akinek a személyazonosságát illetően kétségünk merül fel, személyazonosításra alkalmas okmánya megtekintésével azonosítjuk.

 

Az ügyvéd olyan ügyben, amelyben a jogi képviselet kötelező (pl.: egyes bírósági ügyek, ingatlan adásvétel és cégeljárás), a legalább személyazonosításra alkalmas okmány megtekintése útján azonosított természetes személyekről, a jogi személyekről és más szervezetekről a jogügyletek biztonságának elősegítése, továbbá az ügyvédi tevékenység korlátainak az érvényesítése érdekében nyilvántartást vezet.
Azazonosított természetes személyekről vezetett nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

 • természetes személyazonosító adatok,
 • lakcím,
 • állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás,
 • az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma,
 • a jogügyleti biztonsági ellenőrzés során kapott válasz azonosítója,
 • azon ügyek ügyazonosítója, amelyekben a természetes személy azonosítása kötelező,
 • az 1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat 14. pontja szerinti alábbi adatok:
  • természetes személy
   • családi és utónevét,
   • születési családi és utónevét,
   • állampolgárságát,
   • születési helyét, idejét,
   • lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
   • anyja születési nevét,
   • azonosító okmányának típusát és számát.

Adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja a fent bemutatott jogszabályi előírásoknak való megfelelés alapján a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama

Az ügyvéd a kamarai tagsága megszűnése vagy megszüntetése, illetve kamarai nyilvántartásból való törlése esetén gondoskodik az általa kezelt, nem selejtezhető iratnak az ügyfél vagy az ügyfél számára az adott ügyben ügyvédi tevékenységet gyakorló, és az irat kezelésére jogosult ügyvéd részére történő kiadásáról, valamint az e törvény szerinti nyilvántartás megőrzéséről.

Más esetben adatokat nem adunk ki, kivéve, ha erre bíróság, vagy nyomozó hatóság kötelez minket és az adat kiadása nem sérti az ügyvédi titok megtartási kötelezettségünket.

Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége

 

Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást.

Az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyvédi titkot megtartani. E titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvédi titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is.

Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ügyvédi titokról való tanúvallomás tételét és adatszolgáltatás teljesítését bármely hatósági és bírósági eljárásban köteles megtagadni, kivéve, ha a titoktartási kötelezettsége alól felmentést kapott az ügyvédi titokról rendelkezni jogosulttól.

Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának titoktartási kötelezettsége független az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség azon ügyfél irányába, akinek a javára végzett ügyvédi tevékenység keretében az ügyvédi titok a tudomására jutott. Ha az ügyvédi titok tárgya másik ügyvédi tevékenységet gyakorló személytől kapott információ, ezt az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ügyben érintett saját ügyfele számára akkor nem tárhatja fel, ha az információt átadó ezt kifejezetten megtiltotta.

Az ügyvédi iroda titoktartási kötelezettsége az iroda tagjaira is kiterjed, azonban a tagokat egymással szemben nem terheli titoktartási kötelezettség. Ha törvény az ugyanazon ügyfél vagy egymással ellenérdekű ügyfelek számára együttesen végezhető tevékenységeket korlátozza, de ügyvédi iroda megbízása esetében megengedi, hogy a megbízásokat az iroda különböző tagjai ellássák, e tagok egymással szemben is titoktartásra kötelesek, és biztosítaniuk kell, hogy az iroda ugyanazon alkalmazottja vagy megbízottja az érintett ügyek közül csak az egyikkel kapcsolatosan vehessen részt a feladat ellátásában.

Az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség alkalmazottjával szemben.

Az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség a helyettes ügyvédjével szemben, valamint – az általuk nyújtott szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben – az alábbi személyek irányában:

 • az ügyvédi titkot tartalmazó adathordozó tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban foglalt adatok feldolgozását végző személy, valamint az ügyvédi tevékenység gyakorlója által adatfeldolgozóként igénybe vett más közreműködő,
 • az ügyvédi tevékenység gyakorlója számára számviteli szolgáltatást nyújtó személy,
 • azok az ügyvédi megbízás teljesítésében közreműködő személyek, illetve a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét az ügyfél jóváhagyta.

Az ügyvédi titokkal az ügyfél vagy jogutódja jogosult rendelkezni.

Az ügyvéddel szembeni fegyelmi és hatósági ügyben, az eljárás lefolytatásához szükséges körben az ügyvédi tevékenység gyakorlója az eljáró kamarai szervek és bíróság előtt az ügyvédi titkot feltárhatja.

Nem minősül az ügyvédi titok megsértésének ha a megkapott információkat az ügy ellátsa érdekében az eljáró bíróság, vagy hatóság részére átadjuk.

 

Adatfeldolgozók

 

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

Tárhelyszolgáltató

Név:             webAND Ltd.

Székhely:    Budapest Soroksári út 48.  

E-mail cím: info@weband.hu

Cookie adatkezelés

 

A Weboldal egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Érintett számítógépén tárolódjanak.

Ön a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Érintettnek.

A cookie-t Ön is képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat az Érintett számára.

A Weboldal által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

 

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

 

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

 

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

 

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

 

Adatbiztonság

 

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt, amennyiben ezt a Rendelet kötelezővé teszi.

 

Egyéb rendelkezések

 

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.01.25. napjától érvényes.